Rv-037.ATQC 12-10: 10.12.2018...14.12.2018
   Monday
10.12.2018
Tuesday
11.12.2018
Wednesday
12.12.2018
Thursday
13.12.2018
Friday
14.12.2018
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
RV-037.ATQC
Mykhailo Omelchuk
Room 220/1
Rv-037.ATQC
RV-037.ATQC
Mykhailo Omelchuk
Room 220/1
Rv-037.ATQC
RV-037.ATQC+Weekly Report
Room 220/1
Mykhailo Omelchuk
Rv-037.ATQC
RV-037.ATQC
Mykhailo Omelchuk
Room 220/1
Rv-037.ATQC
RV-037.ATQC
Mykhailo Omelchuk
Room 220/1
Rv-037.ATQC
 
14:00-15:00
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.3 07.11.2018 12:36
Softserve University