Softserve University
Schedules07.11.2018
rivne_2018.mfw  

12-24: 24.12.2018...28.12.2018

Groups
Rv-036.Java Rv-037.ATQC Rv-038.Net
Rv-040.PyATQC Rv-041.LAMP Rv-042.MQC
Mentors
Kateryna Malash Mykhailo Omelchuk  
Rooms
Room 220/1 Room 220/2  Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Version 7.1.3 (07.11.2018 12:36)